Vòng 1: Lại Lý Huynh (Hàng Châu Tập Đoàn) 1-1 Vũ Tuấn Cường (Tứ Xuyên)Vòng 2: Lại Lý Huynh (Hàng Châu Tập Đoàn) 0-2 Tào Nham Lỗi (Hà Nam)Vòng 3: Lục Vĩ Thao (Kinh Kí) 1-1 Lại Lý Huynh (Hàng Châu Tập Đoàn)Vòng 4: Vương Gia Thụy (Chiết Giang) 0-2 Lại Lý Huynh (Hàng Châu Tập Đoàn)Vòng 5: Uông Dương (Hồ Bắc) 2-0 Lại Lý Huynh (Hàng Châu Tập Đoàn)Vòng 6, vòng 7 nghỉVòng 8: Lại Lý Huynh (Hàng Châu Tập Đoàn) 0-2 Hác Kế Siêu (Nội Mông)Vòng 10: Tôn Dũng Chinh (Thượng Hải) 0-2 Lại Lý Huynh (Hàng Châu Tập Đoàn)Vòng 11 nghỉVòng 12: Lại Lý Huynh (Hàng Châu Tập Đoàn) 2-0 Ngô Hân Dương (Hàng Châu Hiệp Hội)Vòng 13: Trịnh Duy Đồng (Quảng Đông) 2-0 Lại Lý Huynh (Hàng Châu Tập Đoàn)Vòng 14: Hứa Ngân Xuyên (Quảng Đông) 1-1 Lại Lý Huynh (Hàng Châu Tập Đoàn)Vòng 15: Lại Lý Huynh (Hàng Châu Tập Đoàn) 2-0 Ngô Hân Dương (Hàng Châu Hiệp Hội)Vòng 16: Thôi Cách (Hắc Long Giang) 2-0 Lại Lý Huynh (Hàng Châu Tập Đoàn)Vòng 17: Vạn Xuân Lâm (Thượng Hải) 0-2 Lại Lý Huynh (Hàng Châu Tập Đoàn)