3:46 PM:thứ hai, 28/May/2018 [GMT+7]
Trang chủ » Tài liệu » Đề thi
đề thi học kì II hóa 9 (năm học 2010-2011)
I) Phần trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)

Câu 1: Chất hữu cơ X khi đốt cháy có dạng phương trình hóa học như sau:

                      X + 3O  2CO2 + 2H2O

Công thức phân tử của X là:

A. CH4                         B. C2H4                        C. C2H2                        D. C6H6

Câu 2: Thể tích rượu etylic 90o cần lấy để pha chế thành 2 lít rượu etylic 45o là:
A. 4 lít             B. 1 lít                         C. 2 lít                          D. 1,5 lít
 Câu 3: giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ là:
A. 2 – 5%                    B. 10 – 20%               C. 20 – 30%                D. kết quả khác.
Câu 4: khi đun nóng chất béo với kiềm ta sẽ thu được glixerol và:
A. một muối của axit béo                              B. hai muối của axit béo
C. ba muối của axit béo                                D. hỗn hợp nhiều muối của axit béo.
Câu 5: hiđro cacbon nào sau đây trong phân tử vừa có liên kết đơn vừa có liên kết ba:
A. axetilen                  B. benzen                   C. etilen                       D. metan
Câu 6:  khí C2H2 có lẫn khí SO3, CO2 và hơi nước. Để thu được khí C2H2
tinh khiết người dùng được cách nào trong 4 cách sau:
A. cho hỗn hợp đi qua dung dịch KOH dư.
B. cho hỗn hợp đi qua dung dịch brôm sau đó qua dung dịch CaCl2.
C. cho hỗn hợp đi qua dung dịch NaOH dư, sau đó qua H2SO4 đậm đặc
D. cho hỗn hợp đi qua nước.
II Phần tự luận 7 (điểm)
Câu 7: Hoàn thành chuỗi phản ứng sau đây kèm điều kiện phản ứng nếu có: (2,5 điểm)
Tinh bột  glucozơ  rượu etylic  axit axetic  etyl axetatnatri axetat
Câu 8: este là gì? Thế nào là phản ứng este hóa? Viết 1 phương trình hóa (1 điểm)
Câu 9: viết phương trình hóa học thủy phân chất béo trong môi trường axit?. 
Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm? (1 điểm)
Câu 10: Bài toán. (2, 5 điểm)
Cho 7,6 gam một hỗn hợp gồm rượu etylic và axit axetic tác dụng vừa đủ với 50ml dung dịch NaOH 1M.
a) Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu
b) Nếu đun nóng hỗn hợp ban đầu với axit H2SO4 đặc làm xúc tác thì thu được bao nhiêu gam este nếu biết hiệu suất phản ứng là 60%.
(C= 12, H=1, O=16) 
-----------------------------------------------------------------

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Hãy chọn câu trả lời đúng trong các phương án A, B, C hoặc D.
Câu 1: Dãy gồm các hợp chất hữu cơ là:
A. C2H4, C2H6O, CH3Cl 
B. C6H6, CO2, CH5N
C. CH4, C2H4O2, NaHCO3 
D. C2H2, CO, H2CO3
Câu 2: Để nhận biết các chất lỏng: rượu etylic, axit axetic, benzen, đựng riêng biệt trong các bình mất nhãn bằng phương pháp hóa học, người ta có thể dùng:
A. Quỳ tím, kim loại Na
B. quỳ tím, kim loại kẽm
C. Kim loại Na
D. Kim loại kẽm
Câu 3: cho phương trình hóa học: 2X + 5O2 → t°C 4CO2 + 2H2O; X là chất nào:
A. CH4                 B. C2H4                 C. C2H2                 D. C6H6                
Câu 4: thể tích rượu etylic có trong 650 ml rượu 40o là:
A. 255ml                 B. 259ml                 C. 260ml                  D. 360ml
Câu 5: Dãy gồm các chất làm mất màu dung dịch brom là:
A. CH4, C2H4                 B. C2H4, C2H2
C. C6H6, C2H2                 D. C6H6, CH4
Câu 6: Cho 2,8 lit hỗn hợp metan và etilen (ở đktc) đi qua bình đựng dung dịch brom dư, người ta thu được 4,7 gam đibrometan. Thành phần phần trăm của thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp lần lượt là:
A. 80% và 20%                 B. 75% và 25%                 C. 70% và 30%                  D. 50% và 50% 
→ to °C ↑→↓↔∂∞∫→ t → t 

II/ PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 7: (2 đ)
Viết phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển hóa sau (ghi điều kiện của phản ứng):
C2H4 → C2H5OH → CH3COOH → CH3COOC2H5 → CH3COONa 
Câu 8:(2 đ)
Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra giữa các cặp chất sau (ghi điều kiện phản ứng nếu có):
a) C2H5OH + Na
b) CH3COOH + CuO
c) CH4 + Cl2
D) C6H12O6 + Ag2O
Câu 9: (1,5 đ)
Khi lên men glucozơ, người ta thấy thoát ra 11,2 lit khí CO2 đo ở đktc.
a) Tính khối lượng rượu etylic tạo ra sau khi lên men.
b) Tính khối lượng glucozơ đã lấy lúc ban đầu, biết hiệu suất quá trình lên men là 90%
Câu 10: (1,5 đ)
Trung hòa 60gam dung dịch axit CH3COOH 10% bằng dung dịch NaOH 0,5M.
a) Tính thể tích dung dịch NaOH đã dùng.
b) Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng.
biết: H=1, C=12, O=16, Na=23, Br=80.
Danh mục: Đề thi | Đăng bởi: Nganlocphat (30/March/2013) | Đánh giá: 5.0/1
Lượt xem: 4037
Bình luận: 0
Chức năng bình luận chỉ dành cho thành viên.
[ Đăng ký | Đăng nhập ]